Wave

מתמחה בפתרונות Endpoint Security בהיבט חסימת התקנים והצפנות. להלן כמה ממוצרי הדגל של החברה:

  • Wave Protector  – מוצר מוביל בתחומו בחסימת התקנים בתחנות קצה. המוצר מאפשר הגדרת מדיניות חסימת התקנים מתקדמת ברמת type / model / serial number, מאפשר הצפנת DOK, מאפשר חסימת Keyloggers מבוססי חומרה, מאפשר מניעת Network Bridging בהתחברות לרשת החברה ע"י ביטול כרטיס ה Wireless בתחנת הקצה ועוד.


  • Wave Encryptor – מאפשר הצפנת תחנות קצה באופן חכם ומהיר ע"י הצפנת מידע המשתמש ללא הצפנת קבצי מערכת ההפעלה


  • ERAS for TPM Management – מערכת ניהול עבור רכיב ה TPM – Trusted Platform Module הקיים במחשבי הארגון. המערכת מאפשרת לנהל את התעודה הדיגיטלית ע"ג ה TPM אשר משמש כ Virtual Smart Card. על-בסיס התעודה המותקנת ע"ג ה TPM, ניתן לבצע SSON, עבודה מאובטחת ב Wireless על-בסיס תקן 802.1x, הצפנת מיילים ועוד.

לפרטים נוספים